פרשנות | העדר הפיקוח והאכיפה על שימוש בזיקוקי דינור ממשיך

משרד העבודה טוען שבשנה האחרונה הוגברה האכיפה נגד שימוש לא חוקי בזיקוקין דינור מסוג 12 - אך אינו מספק נתונים תומכים בטענה זו

פרשנות | העדר הפיקוח והאכיפה על שימוש בזיקוקי דינור ממשיך

אילוסטרציה | צילום: משטרת ישראל 

משרד העבודה פירסם לאחרונה (25/12/2023) באתר החקיקה הממשלתי את טיוטת אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ד – 2023.

הזמן לקבלת הערות הציבור קוצר ל-2 ימים ו-2 שעות, עד ליום ט"ו בטבת, התשפ"ד 27/12/2023 בשעה 12:00. את ההערות שלי שלחתי.

פטור מהערכת השפעת הרגולציה?

לפירסום צורף מסמך בחתימת שר העבודה על מתן פטור מהערכת השפעת הרגולציה לטיוטת האכרזה.

במסמך כותב השר, ש"בעקבות המצב הבטחוני השורר בישראל מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ועל מנת להחיל את ההגנות המפורטות בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006, על אוכלוסיות נוספות שנפגעו לאור המצב הבטחוני ומפורטות בתזכיר החוק שבנדון – הריני לפטור מהערכת השפעת הרגולציה את טיוטת אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ד – 2023".

ראשית - מדובר בחוק (חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006) ולא בתזכיר חוק, כפי שנכתב.

שנית - חיפשתי טוב-טוב אבל לא מצאתי בחוק שבנדון שום רלוונטיות שהיא בין הגנה על עובדים בשעת חירום לבין הערכת השפעת הרגולציה לטיוטת אכרזת חומרי נפץ. 

אין שום קשר בין: איסור פיטורים, רציפות בעבודה, נטל ההוכחה, סמכות שיפוט ותרופות, התיישנות, עונשין, אחריות נושא משרה בתאגיד, שמירת זכויות, תחולה, תשלום שכר לעובדים באזור הגבלה, תשלום שכר לעובדים באזור הכרזה, חובת תשלום שכר, ושאר מריעין בישין לענייננו, טיוטת אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים).

האמנם אכיפה יעילה יותר?

במטרת האכרזה המוצעת והצורך בה נכתב, בין היתר, כך: "נדרשה הקשחת הרגולציה על זיקוקין וחיזוק האכיפה הפלילית באמצעות משטרת ישראל. לשם כך, קבעה הממשלה... לתקן את אכרזת חומרי נפץ... ולהוסיף לאכרזה... סוג חומר נפץ מאושר נוסף... בכך, אפשרה הממשלה אכיפה יעילה יותר של גורמי הביטחון על הפעילות העבריינית והפלילית בשימוש בזיקוקין דינור מסוג 12".

עוד נכתב, ש"כעת ובהתאם לנמסר על ידי משטרת ישראל, הוראת השעה סייעה רבות למשטרה במסגרת התמודדותה עם תופעת השימוש בזיקוקין דינור מסוכנים אלה והובילה לתפיסת כוורות ופגזי זיקוקין רבים שנעשה בהם שימוש שלא כדין, ובהתאם היא הובילה לפתיחה של עשרות רבות של תיקי חקירה ולהגשת כתבי אישום רבים. 

״האכרזה הובילה להפחתת השימוש בזיקוקין אלה, ובכך היא משמשת כלי אפקטיבי למשטרה במסגרת תפקידה לשמירה על הסדר הציבורי וביטחון הנפש והרכוש".

חוץ מאמירות כלליות חסרים נתונים תומכי-החלטה מאז כניסת התיקון לתוקף: כמה תיקי חקירה נפתחו בדיוק? בכמה מהם הוגשו כתבי אישום? בכמה מהםהושגו הרשעות? באיזה שיעור נמדדה הפחתה בשימוש בזיקוקין אלו? 

במלים אחרות: מהם הנתונים הקשיחים במספרים, התומכים בכך שבפועל האכיפה של גורמי הביטחון על הפעילות העבריינית והפלילית בשימוש בזיקוקין דינור מסוג 12 היא אכן יעילה יותר?

בחלק 1 של תקן ישראלי ת"י 4373 אין כלל הגדרות קטגוריות של זיקוקין דינור ולא התייחסות לקטגוריה 4

נכתב ש"במסגרת החלטת ממשלה 549, הוקם צוות בין-משרדי לגיבוש המלצות לאסדרה, פיקוח ואכיפה של נושא זיקוקין דינור וחומרי הנפץ מקטגוריה 2 עד 4 כהגדרתם בתקן ת"י 4373 חלק 1". 

מעיון בחלק 1 של התקן ניתן לראות, שהוא כלל לא עוסק בהגדרות קטגוריות של זיקוקין די-נור כפי שנכתב אלא במונחים (חלק 2 של התקן עוסק בהגדרות אבל רק של זיקוקין די-נור מקטגוריות 1-3). חלק 1 של התקן גם לא עוסק כלל בזיקוקין די-נור מקטגוריה 4 כפי שנכתב, וממילא לא במונחים שלה.

צוות צוות תרדוף 

עוד נכתב, ש"...הצוות הבין- משרדי, שהוקם בהחלטת ממשלה מס' 549, טרם סיים את עבודת המטה ליישום המלצות הצוות, בין היתר, בשל תחילתה של המערכה הצבאית...". 

לא הבנתי: הרי כבר נכתב בפרסום קודם, שדו"ח עבודת הצוות הבין-משרדי פורסם כבר ב-21.2.2023 . אז איך הצוות, שהוקם בהחלטת ממשלה מס' 549, טרם סיים את עבודת המטה ליישום המלצות הצוות? באיזה צוות מדובר: באותו הצוות? 

האם קודמו ההליכים הממשלתיים?

מתוך דברי ההסבר: "וכן הוחלט בהחלטת הממשלה 361 כי בתקופה של חצי שנה מיום תחילתה של הוראת השעה, יקדמו משרדי העבודה, הכלכלה והביטחון הלאומי את ההליכים הממשלתיים הנדרשים להכללת זיקוקים מקטגוריה 2 באכרזת חומרי נפץ ואת המלצות הצוות הבין-משרדי האמור. הוראת השעה פורסמה ברשומות ביום 27.3.2023 ונכנסה לתוקפה ביום 3.4.2023".

אם כן, מניין חצי השנה מיום תחילתה של הוראת השעה הסתיים ביום 2.10.2023. למרות זאת אין בדברי ההסבר ולו רמז במה קידמו משרדי העבודה, הכלכלה והביטחון הלאומי את אותם הליכים ממשלתיים נדרשים, שאותה החלטת ממשלה קבעה, להכללת זיקוקים מקטגוריה 2 באכרזת חומרי נפץ ואת המלצות הצוות הבין-משרדי האמור, אם בכלל.

מאמרים קודמים שלי כאן בנושא

תיקון חוק חומרי נפץ: 20 חודשים עברו - מרבית ההחלטות לא מומשו

משרד הכלכלה והתעשייה מבטל את הצורך ברישיון לייבא חומרי נפץ לישראל

לאור הפיצוצים בנוף ים: הגיע הזמן לתקן את שיטות השמדת חומרי נפץ ישנים

הפתעות בנהלי משטרה הקשורים לנפיצים: אנשי קשר שנפטרו, אי תאימות לחקיקה וצו שבוטל לפני 22 שנים

פרשנות | רציתם משילות? תיקון אכרזת חומרי נפץ - מעט מידי ואינו צפוי לשנות כלום

הסורים על הגדר?

הערות ושאלות לתיקון אכרזת חומרי נפץ שפורסם להערות הציבור

חשבתם, שזיקוקין די-נור מקטגוריות 3 ו-4 הם חומרי נפץ מאושרים? תחשבו שוב


המידע מתוך פרסומים, שהופיעו בקבוצות ה-LinkedIn, שאני מנהל Explosives / Blasting (Energetic Materials) OSH; Fireworks and Pyrotechnics OSH .

אולי יעניין אותך גם